Vrijblijvend advies
Kosteloze opmeting De prijs op de offerte is de prijs op de factuur
0468 27 08 90
info@creytensoutdoor.be

Verkoopsvoorwaarden

HomeVerkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden
. elke factuur dient binnen de 10 dagen betaald te worden op datum van uitschrijving tenzij anders vermeld
. geschillen dienen binnen de 8 dagen schriftelijk en aangetekend gemeld te worden
. voor alle gebeurlijke geschillen verklaren de partijen zich te onderwerpen aan de jurisdictie
van de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde
. niet betaling van de factuur op de voorziene vervaldag zal zonder voorafgaande ingebrekestelling
en van rechtswege aanleiding geven tot een conventionele verwijlintrest van 12% per maand op het
factuurbedrag te rekenen vanaf factuurdatum
. bij vennootschappen wordt de ondertekenaar persoonlijk aansprakelijk gesteld bij niet betaling
. per betalingsherinnering zal een administratievekost van 50 Euro worden aangerekend (excl. Bijkomende advocaatkosten)

Betalingsvoorwaarden
. 30% voorschot bij akkoord voor uitvoering (werken worden pas ingepland na betaling)
. 60% bij aanvang werken (bij niet-betaling worden de werken stopgezet)
. saldo contant bij einde der vooropgestelde werken